Ιστορική

Magdalene 6.2
Jesus 6.0
Gospel 7.9
Sodom 5.8
Ruth 6.9
Solomon 6.2
King 7.5