Περιπέτεια

David 7.0
Solomon 6.5
Sodom 5.8
Joseph 7.7
Goliath 5.7