Έγκλημα

3.4
Νήσος 6.5
6.9
8.2
5.7
6.0
4.3
4.0
6.4
6.5
6.8
5.4
6.3