Περιπέτεια

Joseph 7.7
David 7.0
Solomon 6.5
Sodom 5.8
Goliath 5.7