Δράση

5.3
5.5
7.0
7.4
7.4
6.9
6.1
7.1
5.9
5.9
7.2
7.1
7.3
6.7
6.0
5.9